Committee

5711 吴佶财 Woo Chee Chay正会长

吴佶财

5712 吴照春 Goh Chay Choon第一副会长

吴照春

5713 吴焕藩 Goh Hung Kwang第二副会长

吴焕藩BBM

5721 吴荣和 Goh Eng Hoe副会长

吴荣和PBM

5722 吴松杨 Goh Song Yong副会长

吴松扬

5723 吴福和 Goh Hock Ho副会长

吴福和BBM

5724 吴振发 Goh Chin Huat副会长

吴振发

5732 吴为铭 Goh Wee Miang副会长

吴为铭

5733 吴为群 Goh Hui Khoon副会长

吴为群

 

5734 吴国梁 Goh Kok Liang副会长

吴国樑

5740 吴奕煌 Goh Aik Hwang总务

吴奕煌

 

5741 吴开旺 Goh Hai Wang Vincent副总务

吴开旺

 

5742 吴文 Goh Boon Jimmy副总务

吴文

 

5811 吴开道 Goh Kai Tow正财政

吴开道 

5812 吴田麒 Goh Thien Chee副财政

吴田麒

 

5812 吴益丰 Goh Yak Hong Jimmy正中文书

吴益丰

 

5813 吴玉良 Goh Yik Liang副中文书

吴玉良

 

5823 吴曼朱 Goh Ban Choo正英文书

吴曼朱 

5824 吴奕成 Goh Aik Seng副英文书

吴奕成 

5831 吴瑞兴 Goh Swee Heng正公关

吴瑞兴 

5832 吴丰年 Goh Hong Nee副公关

吴丰年

5833 吴汉川 Goh Hung Chung Simon副公关

吴汉川

5834 吴安成 Goh Ang Seng正福利

吴安成

5835 吴承桦 Goh Seng Huat副福利

吴承桦

5836 吴双辉 Ngoh Siang Hui副福利

吴双辉

5911 吴曼英 Goh Ban Eng正文教

吴曼英博士

5912 吴松清 Goh Song Chay副文教

吴松清

5913 吴习源 Goh Seh Guan Raymond正出版

吴习源

5914 吴佩芬 Goh Pei Hoon副出版

吴佩芬

5921 吴膺鹏 Goh Eng Pong正康乐

吴膺鹏

5922 吴安泉 Goh An Chuan副康乐

吴安泉

5923 吴萩蕣 Goh Chew Shoon副康乐

吴秋橓

5931 吴秀萍 Ng Siew Pin正妇女

吴秀萍

5932 吴曼贞 Goh Ban Cheng副妇女

吴曼贞

5941 吴振东 Goh Cheng Tong正青年

吴振东

5942 吴欣怡 Wu Xinyi Cindy副青年

吴欣怡

5943 吴德隆 Goh Teck Leong Org副青年

吴德隆

6010 吴鋕炆 Kenneth Goh执委

吴鋕炆

6011 吴金成 Goh Kim Seng执委

吴金成

6012 吴永德 Goh Eng Teck执委

吴永德PBM

6013  吴全保 Goh Chuan Poh执委

吴全保

6014 吴亚海 Goh Ah Hai执委

吴亚海

6015 吴锡川 Goh Siak Chuan执委

吴锡川

6016 吴再金 Goh Chye Kim执委

吴再金

6022 吴俞兴 Goh Joo Heng执委

吴俞兴

6023 吴荣来 Ngoh Eng Lye执委

吴荣来

6031 吴绍京 Ng Shao Kin执委

吴绍京

6042 吴兴华 Wu Xinghua执委

吴兴华

6043 吴建丰 Goh Kian Hong执委

吴建丰

6044 吴丽辉 Ng Lee Fui执委

吴丽辉

6045b 吴炳坤 Ng Peng Khuan执委

吴炳坤

6111 吴启信 Goh Khay Sin正查账

吴启信

6112 吴椲强 Wu Wei Qiang副查账

吴椲强

© Copyright - Yen Leng Goh Clan All Rights Reserved.
10 Mohamed Sultan Road Singapore 238960 Tel: (65) 6737 1248 Fax: (65) 6736 0135
Email: admin@yenlenggohclan.org.sg

Web Design by Puzzle Hive